HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2021

CMND/Số báo danh
Họ và tên
Tra cứu