HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2021 (DỰ KIẾN)

Số báo danh/mã số hồ sơ
Họ và tên
Tra cứu


 

 

 

 

Hướng dẫn tra cứu

____________________