ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

Chú ý: Những mục đánh dấu (*) là bắt buộc

I. THÔNG TIN THÍ SINH


II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Chỉ xét tuyển cho năm thi 2020
Môn 1
Môn 2
Môn 3