Thứ tư , 26-12-2018

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

MÃ TRƯỜNG: DCT

NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ( MÃ NGÀNH: 7850101)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

          Người học được trang bị phương pháp nghiên cứu, phương pháp khảo sát thực địa; có khả năng quản lý các dạng tài nguyên và môi trường đất, nước, không khí,… Có khả năng thực hiện phân tích, quan trắc các thông số môi trường đất, nước và không khí; xử lý được số liệu quan trắc, phân tích về môi trường; đánh giá chất lượng môi trường, dự báo diễn biến chất lượng môi trường, đề xuất các giải pháp quản lý tài nguyên và môi trường. Có thể áp dụng những quy định liên quan để thực hiện việc ngăn ngừa, giảm thiểu, quản lý và xử lý chất thải bảo vệ môi trường,…

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM 

     Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành quản lý tài nguyên và môi trường có khả năng: 

-          Làm việc tại các công ty tư vấn môi trường, cung cấp dịch vụ môi trường; 

-          Làm việc tại các bộ phận đảm nhiệm công tác kiểm soát hoặc quản lý môi trường, an toàn lao động tại các cơ quan, xí nghiệp sản xuất, các công ty thuộc nhà nước hoặc tư nhân; 

-          Làm việc tại viện, trường học, trung tâm đào tạo và nghiên cứu liên quan đến công nghệ và quản lý tài nguyên và môi trường; 

-          Học tiếp lên trình độ sau đại học tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.