Thứ hai , 09-04-2018

Hoạt động Các Câu Lạc Bộ của Trường HUFI.

1. HUFI - Giới thiệu các CLB:

 

2. Câu Lạc Bộ HUFI GUITAR:

3. CLB PHÁT TRIỂN VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:
 
 
4. CLB TÌNH NGUYỆN XANH:
 
5. HUFI - THE OVER NIGHT RUN 2017- CLB LỬA XANH:

 
Trường HUFI.