Thứ năm , 05-04-2018

Cơ sở vật chất của HUFI

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:

Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá:

   - Tổng diện tích đất của trường: 19.14 ha

   - Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo tính trên một sinh viên chính quy (Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu, thư viện, trung tâm học liệu, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập):  42.733 m2

- Thư viện, trung tâm học liệu: 485 m2

  • Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập: 13.500,8 m2

          - Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có):  920 sinh viên

 

Trường HUFI